شهيدان جاويدانند

شهيد جاودانه ترين واژة تاريخ است . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شهيدان مظهر ايثار بودند و از جان كه گرانمايه ترين گوهر وجودشان بود از براي ما دست شستند و چون درك عظمت و بزرگي مقام اين عزيزان و پاكباختگان عاشق امري مشكل است و تفاوت بين آنان را فقط خداي مهربان ميتواند تشخيص دهد .

لذا تصميم بر آن شد كه با توجه به ترتيب الفبايي حروف نام خانوادگي اين عزيزان ، از آنها ياد شود و در پايان نيز جدولي كه نشانگر ترتيب تاريخ به شهادت رسيدن آنان است ارائه ميشود .

خداوند با عظمت را عذر تقصير ميخواهم و بر اين موهبتي كه در آستانة راه اين بنده ارزاني داشته شاكر و سپاسگزارم و همچنين از خانواده هاي محترم شهداي گرانقدر كميجان و ... كه اين حقير را شايستة اعتماد دانسته و اطلاعات لازم را در اختيارم گذاشتند منت دارم .

 اين مختصر را كه نه در خور عظمت و بلندي روح تمامي شهيدان است به روان پاك شهداي كميجان كه روح بيداري ايرانيان بودند تقديم مي كنم .

/ 0 نظر / 7 بازدید